На 23 януари 2007 г. започна кампанията “1 million 4 disability”, инициирана от Европейски форум по уврежданията (EDF), организация на хора с увреждания в Европа. През 2007, EDF празнува своята 10-та годишнина. 2007 е също и Годината на равните възможности за всички, както и 10-тата годишнина от интегрирането на член 13 за недискриминация в Договора от Амстердам.

Важна година за онези, които се сблъскват с дискриминация и в частност за 50 милиона граждани с увреждания на Европейския съюз. Под лозунга „Действаме днес за по-добър утрешен ден. Подпиши се за правата на хората с увреждания”, целта на кампанията е да се мобилизират хората с увреждания и цялото обществено мнение в подкрепа на исканията за по-добра защита от дискриминация на хората с увреждания чрез ефективно и силно европейско законодателство. Кампанията е изградена върху принципа за демократично участие и в частност член I-47 от Конституцията на ЕС, който трябва да бъде включен в бъдещата преработена Констиутуция.

Член I-47 от проекто-конституцията на ЕС поставя условието, че петиция с поне един милион подписа получени от няколко държави-членки, може да бъде изпратена до Комисията с покана за предприемане на законодателна инициатива, с уверение, че последната е в съответствие с Конституцията, и в частност с Хартата за основните права.

САМО ЗА 9 МЕСЕЦА, повече от милион подписа бяха събрани, електронно и на ръка от цяла Европа. Един огромен успех за движението на хората с увреждания и европейските граждани.

В България броят на подкрепилите петицията надвишава повече от три пъти изискваните от държавата ни брой подписи, като до момента петицията е подкрепена от 52 875 български граждани.

ДВИЖЕНИЕТО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАСТОЯВА ЗА:

1. Изчерпателно анти-дискриминационно законодателство за защита на хората с увреждания, за премахване на съществуващите бариери, за избягване на изграждането на нови, за постигане на равни възможности и равно участие във всички аспекти на живота;
2. Незабавно подписване и ратифициране от Европейската общност и държавите-членки на Конвенцията на ООН за права на хора с увреждания;
3. Конкретни мерки, цели и задачи осигуряващи равнопоставеност в образованието и участието в социалния живот на деца с увреждания, чрез местни, национални и европейски политики;
4. Конкретни мерки, цели и задачи осигуряващи равнопоставеност в заетостта, чрез местни, национални и европейски политики;
5. Национални реформи целящи деинститутионализация на хора с увреждания и осигуряване на алтернативи за независим и обществен живот, чрез качествени и достъпни услуги, подкрепени от адекватно финансирне, включително на ниво ЕС;
6. Основни стандарти за достъпност и условия за недискриминация във всички финансиращи инструменти, включително на ниво ЕС, за избягване изграждането на нови бариери;
7. Факти и цифри за уврежданията, които ще отразяват реалната ситуация и условия за живот на хора с увреждания в Европа, с цел осигуряване на основа за създаването законови мерки и инициативи за защита на нашите права;
8. Общи стандарти и законодателство за осигуряване на пълен достъп до продукти и услуги на територията на ЕС.

ФАКТИ И ЦИФРИ ЗА УВРЕЖДАНИЯТА В ЕВРОПА:

1. Хората с увреждания в ЕС наброяват 50 милиона (10% от населението), това е равностойно на населението на Белгия, Чехия, Гърция, Унгария и Холандия взети заедно.
2. Един на четири европейци има член на семейството с увреждане. Шест от десет европейци познават някого, който има увреждане.
3. Хората с намалена възможност за придвижване са над 40% от населението.
4. Хората с увреждания са от два до три пъти по незаети от хората без увреждания.
5. Само 16% от тези, които се сблъскват с органичения на работното място получават подкрепа в работата си.
6. Много хора с увреждания са „обезсърчени работници” и дори не правят опит да се включат в пазара на труда. Следователно биват квалифицирани като неактивни.
7. Колкото е по тежък процента на увреждането, толкова по-ниска е степента на участие в пазара на труда. Само 20% от хората с тежки увреждания, сравнено с 68% за онези без увреждания.
8. За хората без увреждания е повече от два пъти по-вероятно да завършат висше образование в сравнение с хората с увреждания.
9. 38% от хората с увреждания на възраст от 16 до 34 г. в Европа са имали доходи в сравнение с 64% от хората без увреждания. Дохода на хора с увреждания е драматично по-нисък от този на хора без увреждания.
10. Един от двама човека с увреждания никога не е взимал участие в развлекателно или спортно мероприятие. Една трета от хората с увреждания, никога не са пътували извън своята държава или участвали в екскурзии поради недостъпност на помещение или услуга.
11. В сравнение с хората без увреждания, повече от два пъти хората с увреждания се срещат с техните приятели и роднини по-малко от веднъж или два пъти месечно.

… И още данни: Повече от 200 000 хора с увреждания в ЕС са принудени да живеят в институции, без правото на избор в живота и лишени от основни човешки права.

А КАКВО МИСЛЯТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА УВРЕЖДАНИЯТА?

88% мислят, че достъпа до обществен транспорт за хора с физически и зрителни увреждания е труден.

97% смятат, че нещо трябва да бъде направено за осигуряването на по-добро включване на хората с увреждания в обществото.

93% споделят своето желание да отделят повече пари за премахването на физическите бариери, които усложняват живота на хората с увреждания.

Източник: Евробарометър 54.2 и доклада на Евростат: Disability and social participation in Europe, 2001

За повече информация тук.