Центърът за независим живот започва работа по нов проект. Той се изпълнява в партньорство с Катедрата по социология на Софийския университет и е финансово подкрепен от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Проектът ще въвлече студенти от университета в разнообразни дейности, насочени към прилагане и популяризиране на социалния модел на уврежданията.

Студентите ще бъдат ангажирани с критично осмисляне на политики и практики, които пряко засягат ежедневието на хората с увреждания в България – тяхното включване в естествените им общности на училището, във фирмата или учреждението, в кварталното кафене или в киното… Резултатите от работата ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЦНЖ под формата на анализи и коментари. Важна част от проекта ще бъдат ежемесечните срещи на кръжока „Социална критика и увреждания”, на които студентите ще имат възможност да обсъждат своите наблюдения с експерти от ЦНЖ и други заинтересовани страни.

В проекта е предвидено и разработването на два социално политически анализа. Те ще следват духа на останалите материали, които може да намерите в раздел „Наблюдателница” на сайта. За да провокираме критичното мислене по разглежданите проблеми, ще преведем на български и редица интересни текстове на утвърдени автори в науките за уврежданията като Майк Оливър и Адолф Рацка – все известни имена както в социологията на уврежданията, така и в гражданското движение за човешки права на хората с увреждания в Европа. С това усилие се надяваме да допринесем за обогатяване на съществуващата литература, която разглежда уврежданията като социален, а не като медицински проблем.