Какво налага промени в Закона за интеграция на хората с увреждания?

Още при самото му приемане беше ясно, че Законът за интеграция на хората с увреждания е по-скоро неудачен компромис между разпоредби за „интеграция“, каквато настояваха да се случи някои правозащитни организации и експертите от Европейския съюз, и механизми на „социално подпомагане“, за които настояваше правителството, подкрепено от национално представителните организации. Затова още от първи януари 2006 г. законът не изпълняваше основната си функция, заложена в чл. 1, а именно да „урежда обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания“. В потвърждение на горното твърдение идва фактът, че изпълнението на закона, както и контролът по това изпълнение са възложени на Агенцията за социално подпомагане, респективно на териториалните дирекции „Социално подпомагане“. И още, че месечните добавки за социална интеграция се изчисляват на база гарантиран минимален доход, изплащат се по критерии вид и степен на уврежданията, а социалната оценка е сведена до чисто формална процедура без тежест при определяне на ресурсите за подкрепа на индивида, така че човекът с увреждане да бъде наистина приобщен. Текстове, които се отнасят пряко до интеграцията като процес – образование, достъпност, технически помощни средства и лична помощ – са чисто декларативни, а липсата на разписани правила и процедури в Правилника за прилагане на ЗИХУ потвърждават мнението, че законът не е за интеграция на хората с увреждания, а допълнение за „инвалиди“ към Закона за социално подпомагане.

В този материал са направени коментари по всяка разпоредба на закона и предложения за промени там, където процесът на интеграция е заменен със социално подпомагане. Както анализът на закона и правилника за неговото прилагане, така и предложенията за промени в ЗИХУ са основани на принципа за равнопоставеност на хората с увреждания чрез създаване на условия в средата и компенсиране на индивидуалния дефицит, предизвикан от увреждането – принцип, прокламиран от ЕС, залегнал във всички негови политически документи и официално приет от ООН в Конвенцията за правата на хората с увреждания, подписана наскоро и от България. 

Изтегли: ИНТЕГРАЦИЯТА и Законът за интеграция на хората с увреждания