Във връзка с изпълнението на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” и с помощта на нашите експерти, преминали обучение в Улоба (Норвегия) започваме сформирането на 3 групи от хора с увреждания.

Групите ще бъдат водени от Нина, Красимир и Стефан (хора с увреждания и невероятни експерти и застъпници за правата на хората с увреждания) като всеки от тях ще се опита да събере различни хора с увреждания и техни приятели и близки. Профилът на групите са хора с увреждания на средна възраст, такива със нарушено зрение и младежи с увреждания.

На срещите на отделните групи ще се запознаем с механизмът за подкрепа от приятел с опит. Ще говорим за различните видове подкрепа, ползите от механизма и ще има много примери. Надяваме се на ползотворни дискусии и участниците да научат нови неща и естествено да получат нужната подкрепа.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.