Европейският форум на хората с увреждания (EDF) събира мнението на хора с увреждания относно това доколко европейските институции и органи изпълняват изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Отговорите на въпросите по долу ще бъдат използвани при изготвянето на Алтернативния доклад на EDF за изпълнението на конвенцията.

Това, което ги интересува по-специално, е:

  • Достъпни ли са местните офиси на ЕС във вашата страна?
  • Били ли сте канени на срещи или събития, организирани от Европейската комисия или Европейския парламент, местните служби, други институции или органи на ЕС? Ако е така, били ли са осигурявани съответни места за настаняване или необходимата подкрепа? Моля, посочете, ако е възможно, наименование на събитието и дата.
  • Познавате ли хора, които са кандидатствали за работа в институциите на ЕС? Ако е така, какви пречки и бариери са срещали при достъпа си до процедурите за набиране на персонал?
  • Ако вие или ваши членове са посещавали или са били в контакт с институциите на ЕС, какви са пречките, с които са се сблъсквали при достъпа им до тези институции?
  • Какви пречки сте срещали при достъпа си до документи на ЕС и/или при участие в консултациите на ЕС?

Нека всеки, който поиска, да отговори на въпросите им и да ги изпрати на secretariat@enil.eu до 27 юни.