Деинституционализаята убива хора! Да, това е факт, както е факт от нашумелия през последната седмица случай на насилие над деца с увреждания в Център за настаняване от семеен тип „Хризантема“. В тази връзка предоставяме на вашето внимание позицията на няколко неправителствени организации и изявени правозащитници. Надяваме се, че то ще стане база за последваща дискусия около процеса на деинституционализация в България и на масата ще бъдат сложени реалните проблеми и ще се намерят техните решения. 

До

Министър-председателя

Бойко Борисов

Министъра на труда и социалната политика

Бисер Петков

Председателя на Парламентарната комисия

по труда, социалната и демографската политика

Хасан Адемов

Омбудсмана на Република България

Мая Манолова

Уважаеми дами и господа,

Показаното брутално насилие върху деца и младежи с увреждания в ЦНСТ „Хризантема“,  Габрово ни дава – за пореден път – основание да заявим следното:

– Случаят в Габрово не е изолиран! Децата и младежите с увреждания, настанени в социални услуги, каквито има стотици на територията на цялата страна, често стават жертви на насилие от различен характер. То не винаги е физическо, но неизменно оставя дълбоки следи върху психиката на потърпевшите. Нещо повече, при качеството на грижата, различно в различните услуги, но най-често неспособно да подкрепи независимостта и социалното включване, тези деца и младежи са обречени да останат обгрижвани от държавата до края на живота си. Неведнъж сме сигнализирали различни отговорни ведомства – включително и Европейската комисия – че прокламираната деинституционализация в България не се случва. Така наречените „услуги в общността от резидентен тип“ предлагат изцяло институционална грижа – с всичките й пороци, описани в редица доклади на български неправителствени организации, показани във филма на Кейт Блюит „Забравените деца на България“ още в далечната 2007 година. Разликата с кадрите от филма е само и единствено в материалната база – къщичките са нови, по-малки и по-добре оборудвани.

– На всички е известно, че здравната грижа за „потребителите“ на тези услуги се ограничава до интервенции по спешност и третиране на симптоми при настинка и грип. Лечение се прилага само в крайни случаи, с примитивни средства, когато болежките на „потребителите“ станат досадни за персонала. Повечето от децата и младежите са диагностицирани по рождение, което най-често е причината за настаняването им в социална институция. С просто око се вижда разликата между тях и децата с увреждания, израснали в семейна среда – почти няма случай на оперативно коригиране на вродени малформации, интензивна рехабилитация за подобряване на мобилността или осигуряване на качествени технически помощни средства с оздравителен ефект.

– Още по-трагично е интелектуалното и социалното израстване на децата и младежите с увреждания в тези услуги – изоставането в това отношение е с поне четири-пет години от нивото на връстниците им, живели със семействата си. В масовия случай „потребителите“ на социални услуги остават без образование – понякога с дипломи, но без покритие – без умения и компетентности, т. е. обречени на безработица, бедност, безпомощност и доживотна зависимост. И още, институцията не полага никакви усилия да научи своите „подопечни“ да управляват собствено домакинство, да се справят с елементарни ежедневни задачи, да създават и поддържат приятелства извън институцията.

Социалните услуги от институционален тип овластяват тези, които предоставят услугите за сметка на онези, които ги ползват. Институционалната грижа подлага „потребителите“ на шаблонно третиране без зачитане на индивидуалните характеристики, потребности и интереси. Не на последно място, институционалната грижа лишава подложените на нея от възможността да контролират своето ежедневие и да вземат решения за собствения си живот.

– Като цяло, сегашната мрежа от социални услуги формира една паралелна система за хора с увреждания, която се характеризира с изключително ниско качество, в сравнение с общите системи и води до сегрегация на тези хора, т.е. обратното на онова, което предписва Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Има множество научни доказателства, че институционалната грижа произвежда уязвими и зависими хора, които лесно могат да станат жертви на напълно безнаказано насилие от страна на онези, ангажирани с грижата за тях. Затова и контролните функции на държавните органи са от изключителна важност за базисните права на хората с увреждания – зачитане на човешкото достойнство, правото на равен достъп до публични ресурси за развитие и пр.

В тази връзка настояваме да се ревизират всички методики за управление на услугите в общността от резидентен тип и да се въведат следните задължителни елементи:

1.   стандарти за качество на услугите и определяне на ясни цели за подкрепата на всеки отделен човек;

2.   периодичен преглед на  индивидуалния напредък през призмата на социалното включване;

3.   срок за пребиваване в такава услуга;

4.   индивидуални планове за извеждане от услугата и осигуряване на подкрепа за живот в общността.

Надяваме се, че отговорните институции ще предприемат решителни мерки за промяна и осъвременяване на предлаганите социални услуги, така че да се гарантират развитието и социалното включване на децата и младежите с увреждания. Необходимо е да се прояви политическа воля, компетентност и кураж за безкомпромисно въвеждане на нов подход към уврежданията и нов тип услуги за подкрепа на гражданите с увреждания да водят независим живот в избрани от тях общности.

Център за независим живот (www.cil.bg)

Капка Панайотова (kapkapan@gmail.com)

Център за приобщаващо образование (https://www.cie.bg

Ива Бонева (i.boneva@cie-bg.eu)

Политологичен център (https://venellin.wordpress.com)

Венелин Стойчев (venellin.stoychev@gmail.com)

Теодор Младенов (teomladenov@gmail.com)

Надежда Денева (nadia_deneva@hotmail.com)