Борбата с престъпления, мотивирани от омраза срещу хората с увреждания беше основният фокус на еднодневно обучение, състояло се в Дъблин, Ирландия на 24 май 2012 г. Обучението се организира съвместно от Европейската мрежа за независим живот и Офиса за демократични институции и човешки права към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

В събитието взеха участие двадесет представители на граждански организации, повечето от тях хора с увреждания, които имаха желание да научат за този толкова значим, но скрит от общественото внимание проблем. Чрез представянето на няколко реални лични истории на хора, станали жертви на престъпление, породено от омраза, се подчертаха тревожните измерения на това явление и липсата на адекватна и актуална информация за него. Ефективната борба срещу мотивираните от омраза действия насочени към хора с увреждания може да е възможна само чрез повишаване на осъзнатостта и информираността, както на самите хора с увреждания, така и на обществото като цяло. За тази цел е необходимо да има качествен и постоянен мониторинг последван от регулярни доклади за подобни инциденти. Участниците бяха запознати с възможните инструменти, чрез които да разпознават престъпленията извършени от омраза и важността на широкото огласяване и разпространение на тези данни.

„Данните за престъпления от омраза срещу хората с увреждания са много ограничени, тъй като се оказва, че е трудно за самите хора с увреждания да докладват за тях”, каза Флориан Хохенбърг – ръководител на департамента по толерантност и недискриминация към Офиса за демократични институции и човешки права /ОДИЧП/. “Гражданските организации, застъпващи се за правата на хората с увреждания не винаги са наясно с инцидентите и престъпленията, мотивирани от омраза или за това как да се говори за тях.”, каза още тя.

По време на обучението участниците споделиха опита си, като междувременно им бяха предоставени инструментите, разработени от ОДИЧП за подпомагане на гражданското общество в борбата с престъпленията от омраза, като „Предотвратяване и отговор на престъпленията от омраза: Ръководство за неправителствени организации в региона на ОССЕ” и Годишния доклад за престъпленията извършени от омраза – инциденти и реакции.

„Хората с увреждания често са жертви на атаки и насилие поради наличието на предразсъдъци към тях.”, каза Джейми Болинг, изпълнителен директор на Европейската мрежа за независим живот /ЕМНЖ/. Участието в този семинар съдейства на хората да изградят по-добро разбиране на инструментите, законодателството и отговорите за борба с престъпленията от омраза срещу хората с увреждания.


Ваня Пандиева – представител на ЦНЖ