ФАКТ № 1
Има едни хора, които са с увреждания, но искат да организират и да прекарат живота си като хората без увреждания.

ФАКТ № 2
Има една държава, която следва да извърши определени действия в насока признаване правата на хората с увреждания и създаване на по-добри условия за достойния им живот.

За тази цел

В Министерски съвет е създаден Национален съвет за интеграция на хората с увреждания – нарочен консултативен орган, създаден, за да осъществява сътрудничество при разработване и провеждане на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания.

КАК ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИЕ ДЕЙСТВИЕТО:
В устройствения правилник на този съвет са разписани следните функции и правомощия:
1.    оказва подкрепа и съдействие при формирането и провеждането на политиката за интеграция на хората с увреждания в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми;
2.    организира проучването и анализа на потребностите на хората с увреждания от интеграция и прави предложения за повишаване на социалната и икономическата ефективност на този процес пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и организации;
3.    обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове в областта на интеграцията на хората с увреждания;
4.    съдейства за координацията между държавните, общинските, обществените и стопанските органи и организации с неправителствените организации на хора и за хора с увреждания за осъществяване на необходимата обществена подкрепа на дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания;
5.    взаимодейства с Националния съвет за тристранно сътрудничество, с Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет и с Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето;
6.    установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на и за хора с увреждания;
7.    организира популяризирането на проблемите и мерките, свързани с интеграцията на хората с увреждания, чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване;
8.    представя ежегодни отчети на Министерския съвет за дейността си и взема мерки за подобряването й;
9.    получава, обобщава и обсъжда годишния доклад и годишния счетоводен отчет на национално представените организации на и за хора с увреждания за финансовата им дейност и отчета за дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания, осъществявана на базата на получена държавна субсидия.

Казано с думи прости – с действията си НСИХУ е призван да направи възможно хората с увреждания да живеят по-добре,  да излязат от домовете си и да се включат пълноценно в живота “навън”.

НО!!! НА ПРАКТИКА НЕЩАТА СТОЯТ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

Потърсих информация за дейността на НСИХУ.
Как? Най-логично – порових се в Интернет.
На какво се натъкнах?
Проекто-сайт на НСИХУ (http://npobg.frde.org/?page_id=6) с единствена информация – изброени са членовете на НСИХУ (15 на брой!!! и то най-вероятно не в пълния им състав)

В Сайта на Министерски съвет много трудно (с голямо лутане) може да бъде намерена информация за ДВЕТЕ проведени заседания на НСИХУ за 2011 г., протоколите на които, макар и изключително постни като съдържание, са единственият индикатор за някаква дейност на НСИХУ.

Тогава реших да потърся информация за дейността поотделно на организациите, които са членове на НСИХУ . В крайна сметка всяка една от тях претендира за национална представителност, което предполага активни действия, особено в годината (2011 г.), в която МТСП открито заяви, че до края й ще бъде подготвена за ратификация Конвенцията за правата на хората с увреждания.

1. ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (http://www.cprp.org/bg/successes.html )
последни новини от 2008 г.

2. СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ (http://ssb-bg.net/aboutus.html )
последни новини – Покана за концерт (30-09-2011) и съобщение за организиране на фестивал на художественото творчество на хората със зрителни увреждания по проект “И ние можем”, финансиран по програма “Култура” на Столична община. Той ще се проведе на 10 и 11 октомври 2011 г. в гр.София… още в Рубрика “Архив” – новини, предимно свързано с трудовата заетост на хората със зрителни увреждания.

3. СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ (http://www.sgbbg.com )
Сайт, който заслужава адмирации, като изпълнение, но ето какви са последните съобщения:
ЦИТАТ: ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ от 26.09.2011 г.
КУРС ПО ЖЕСТОМИМИЧЕН ЕЗИК
На всички, които се интересуват от платения курс по български жестомимичен език, който започва в началото на месец октомври, съобщаваме, че първата опознавателна сбирка за курса за учебната 2011–2012 година ще се проведе на 30 септември /петък/, от 18 ч. в залата на третия етаж на културния дом на СГБ в София, на ул. „Денкооглу” № 12-14…

4.НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ (http://www.google.bg/search?hl=bg&source=hp&biw=1440&bih=707&q=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&btnG=Google+%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5 )

 Много картинки, кратки коментари под картинките, а изписаните нови инициативи са:

– Срещи за стимулиране на местни партньорства с цел интеграция на хората с увреждания

– Изграждане на защитено групово жилище в Правец (съфинансирано от проект “СЕЙН”)

– Комплекси за социални услуги за деца и семейства
– Дневен център за деца и младежи от 15 до 30 години в София

 Дали са нови и колко са нови – не е ясно.

5.НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ (http://www.uniontpk.com )
последни новини:  Курсове за обучение – 11.09.2011
Курсът се провежда от ЦПО към НС на ТПК и ще протече в два модула – от 26 до 20 септември и от 26 до 28 октомври 2011 г. в хотел “Жеравна” в Банкя.
Указания относно графика за ползване на платени годишни отпуски през 2011. и т.н.

6. НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ (http://www.npksb.com/main_page.html )
ЦИТАТ: ПРОЕКТ “ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ” Е КЪМ СВОЯ КРАЙ
С тематичната групова консултация, проведена от 20 до 23 юли в курортен комплекс “Св.Св. Константин и Елена” край град Варна приключи активната част от проект “Заедно можем повече”. На срещата се обсъдиха с консултантите от мобилния екип поставените въпроси – счетоводни, за нови възможности за социален бизнес, идеи за проектни предложения и източниците на финансиране и т.н.
ТИЙМ БИЛДИНГ на екипа на Центъра за социална рехабилитация и интеграция
Приключението беше на 27, 28 и 29 юни на яз. Искър. Оставям това без коментар!!!!

7.АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ (http://ardusbg.com )
Актуално
За членовете на АРДУС се организират занимания по актьорско майсторство.
Коледен бал с маски
Хайде на театър!

8.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ (http://www.nasgb.org )
Изглеждат активни

9.НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ „МАЛКИ БЪЛГАРСКИ ХОРА” (http://www.lpbulgaria.org )

До тук организациите изглеждат активни, но няма следа (намек като съобщение,  материал или нещо друго) за дейността им в НСИХУ, за някакви стратегически проекти или събития, свързани с публични активности, за личен принос на организацията в областта на провеждане на политики за защита на правата на хората с увреждания.  НЯМА и това си е!

Но да продължим.

10. СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ  (http://www.disability-bg.org )
ЦИТАТ:
Годишен доклад за изпълнението на Плана за действие за равните възможности на хората с увреждания – 01-01-2010 г. – 31.12.2010 г.
2011-04-11
Прочетете тук   – не се отваря
Предложение от Държавна парично-предметна лотария за включване на членове на СИБ като билетопродавачи в разпостранението на продуктите на Държавна лотария.
За резултатите от Националната литературна награда “Кураж”
2009-12-04
Прочетете в брой 11 на в. “Кураж”

11. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ “ДИАБЕТ” (http://www.badiabet.com )
специфични новини, като например – Ролята на теглото /телесната маса / при обменния контрол на диабет тип 2

12. КОМИСИЯ ПО ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Няма сайт

13. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА НЕВРО-МУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Няма сайт

14. АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ
Нямат сайт и видима дейност

15. СДРУЖЕНИЕ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ”
Информация в сайта на съюза на слепите в България.

Дотук мисля, че няма нужда от коментари, не е необходим някакъв специален анализ.
Любознателните може да проверят и сайтовете на останалите организации.

Нещата  можеше да се приключат само с тази констатация, но…

Тези организации,  като национално представителни получават държавни субсидии, именно за да формират политики в сферата на уврежданията, да проучват и  анализират истинските потребности на хората с увреждания, публично да защитават позициите им.

За целта, предвид „активната“ и „ползотворна“  дейност на тези национално представителни организации, в бюджета за 2012 г. са предвидени държавни пари за тях – вероятно с идеята да продължават да нищоправят.

Ето каква е финансовата картина В ХИЛЯДИ ЛЕВА:

1. Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации

416.0

2. Национален център за социална рехабилитация

309.0

3. Асоциация на родителите на деца с увреден слух

98.0

4. Съюз на глухите в България

324.0

5. Българска асоциация “Диабет”

353.0

6. Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение

80.0

7. Национална асоциация на слепоглухите в България

168.0

8. Национална потребителна кооперация на слепите в България

99.0

9. Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България

272.0

10. Сдружение “Комисия интеграция на хората с трайни увреждания”

56.0

11. Център за психологически изследвания и психотерапия

220.0

12. Българска асоциация за невромускулни заболявания

52.0

13. Национална организация “Малки български хора”

46.0

14. Асоциация на родители на деца с епилепсия

52.0

15. Сдружение “Национален център за рехабилитация на слепи”

206.0

А и за новопризнатата за национално представена организация Национален алианс за социална отговорност за 2012 г. е предвиден бюджет от  200.0

Е, приятели, събирайте, смятайте, изчислявайте и вижте сами за какво говорим. Ето затова непрекъснато се повтаря, че няма пари. Е, как да има, когато те се разхищавят неразумно, безумно и тъпо за излишни и непотребни неща и неработещи организации, които само тунеядстват, но дълбоко са захапали кокала.