English

  Издания на Центъра за независим живот

  В нашите издания ще намерите информация, свързана с проблемите на хората с увреждания, както и с работата на неправителствени организации, предимно на и за хора с увреждания. Ако искате да разберете за чуждестранния опит в тази сфера, както и за типично българския, това е точното място.

  Можем да ви предложим: книги, брошури, дипляни, периодични издания на ЦНЖ, на различни организации от страната и от чужбина, както и други издания, които имат отношение към хората с увреждания и организациите, работещи за тях.
   

  ПЕРИОДИКА:

  ВИДЕО МАТЕРИАЛИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

  Чужди издания

  Международни документи

  • Официален превод ( 2007 г. ) на български на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
  • Международна класификация ( 2002 г. ) на човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF) и Формуляра към класификацията.
  • Ключови определения (дефиниции) на Европейската мрежа за независим живот (ENIL) за независимия живот.

  Предложения на ЦНЖ към управляващите

  • Проект на Закон за лична помощ и текст, представящ личната помощ като инструмент за независим живот. Формуляр за оценка на индивидуалните потребности от часове лична помощ.
  • Пропуснат шанс за независим живот на хората с увреждания в България.